Information

Der er rigtig mange der kan syne biler, men vores afslappede,hyggelige og uformelle atmosfære ?nder du ikke andre steder.

 

Vi holder til i lokaler med behagelig temperatur og god plads og et

kundeområde indrettet lidt ud over det sædvanlige.

 

Tag børnene med, prøv en af vores spillemaskiner eller nyd en kop

kaffe eller sodavand i sofaen med dagens aviser.

 

 

Vi har synet biler i 15 år, så du kan føle dig tryg, når du lader os kontrollere din

bil. Vi er grundige uden at være urimelige.

Vi behandler dig og din bil med respekt og gør, hvad vi kan for at besøget hos

os, bliver så behagelig og ukompliceret som muligt.

Vores mål er, at du som kunde kører herfra med opfattelsen af at din bil har

fået en grundig teknisk gennemgang, af et venligt personale, som er fagligt

kompetent, og du føler dig godt behandlet.

 

Trafikstyrelsen indkalder automatisk køretøjer til de lovpligtige syn. Det sker første gang fire år efter, at bilen er indregistreret og derefter hvert andet år.

 

Ved synet tjekkes bremser, lygter, styretøj, bærende dele m.m. Desuden kontrolleres røg, kulilte, oliespild og støj.

 

Alle personbiler skal til periodisk syn. Synet skal sikre, at køretøjet lever op til de gældende sikkerheds- og miljøkrav

Almindelige personbiler under 3.500 kg skal som hovedregel til syn hvert 2. år første gang 4 år efter første registrering.

Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til periodisk syn og godkender synsvirksomheder og omsynsvirksomheder. Det er tillige styrelsens opgave at føre tilsyn med syn- og omsynsvirksomheder.

Periodisk syn

Et periodisk syn er en konkret gennemgang og kontrol af et køretøj med betydning for færdselssikkerheden og miljøet. Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til periodisk syn.

 

Almindelige personbiler under 3.500 kg. skal som hovedregel til syn hvert andet år, første gang 4 år efter første registrering.

Synets indhold

 

De færdselssikkerhedsmæssige forhold er f.eks. kontrol af styreapparat, bremser, dæk, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele, bl.a. hjulophæng, støddæmpere.

 

De miljømæssige forhold er f.eks. kontrol af røg, kulilte og støj.

Synet kan derfor ikke træde i stedet for en totalbedømmelse af bilens almindelige kvalitative tilstand eller økonomiske værdi.

Synsrapporten

I synsrapporten er noteret fejl og mangler, hvor køretøjet ikke opfylder lovens krav. For at beskrive fejlene præcist og ensartet, er der anvendt tekniske udtryk. Du kan finde et eksempel på en synsrapport her.

 

Hvis du ikke kan finde din synsrapport, kan du henvende dig til synsvirksomheden og få den tilsendt. Du kan ikke på Trafikstyrelsens hjemmeside se, hvornår køretøjet sidst har været til syn.

 

Under menupunktet synsresultatet kan du se, hvad det betyder, hvis et køretøj er godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke kan godkendes.

 

 

Hvornår skal min bil til syn

Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til de lovpligtige periodiske syn.

Indkaldelse til periodisk syn

Trafikstyrelsen indkalder køretøjer til de lovpligtige periodiske syn. Indkaldelserne er baseret på information fra Det Digitale Motorregister (DMR). Som udgangspunkt vil du modtage indkaldelsen med posten, men har du en e-Boks, har du mulighed for at modtage indkaldelsen elektronisk.

Du kan læse mere om modtagekse af din synsindkaldelse i elektronisk i e-Boks.

EU-regler og danske regler

Ifølge EF-direktiv 2009/40 EF om teknisk kontrol med motordrevne køretøjer og påhængskøretøjer dertil skal medlemslandene for almindelige person- og varebiler som hovedregel gennemføre periodisk teknisk kontrol (syn) hvert andet år, første gang 4 år efter første registrering. Der er tale om minimumsregler, hvor en række andre lande har hyppigere kontrol.

Reglerne fremgår af kap. 10 om Periodisk syn i bek. nr. 516 af 1. juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer.

Synsdato

Synsdatoen er den betegnelse, der benyttes for dit køretøjs næste indkaldelse til periodisk syn. Neden for kan du læse, på hvilken baggrund dit køretøj indkaldes.

Køretøjets første indkaldelse:

•Indkaldelse til første periodiske syn sker på baggrund af køretøjets dato for første registrering.

Fremtidige indkaldelser:

•Som hovedregel indkaldes dit køretøj til periodisk syn på baggrund af køretøjets seneste frist for syn.

•En anden dato kan dog være gældende, hvis du har været til syn uden at være indkaldt til periodisk syn. Har du det, så vil dit køretøj blive indkaldt på baggrund af seneste godkendelsesdato.

Via linket her kan du finde dit køretøjs synsrapport.

Via linket her kan du finde datoen for næste periodiske syn for dit køretøj.

Kan jeg få udsættelse

Det er muligt i særlige situationer at udsætte den seneste frist for syn. En udsættelse kræver, at der er særlige omstændigheder, der bevirker, at køretøjet ikke kan komme til syn inden for den fastsatte frist.

Du kan blandt andet få udsættelse, såfremt, der er tegnet en stilstandsforsikring ved et forsikringsselskab, eller køretøjets nummerplader er afleveret til forsikringsselskabet. Ophører forsikringen eller udleveres nummerpladerne før forsikringstidens udløb, skal Trafikstyrelsen have medddelelse herom.

Andre situationer kan omfatte:

•Betydelig trafikskade

•Hærværk

•Køretøjet er under omfattede restaurering

•Køretøjet er meldt stjålet

•Køretøjet er på værksted og der er restordre på reservedele

•Force majeure

•Andre situationer, hvor ejeren eller brugeren er uden egen skyld eller indflydelse, og ikke kan undgå at overskride den seneste frist for syn.

Ansøgningen om udsættelse af syn skal være Trafikstyrelsen i hænde senest 4 uger før seneste frist for syn.

Du kan læse om udsættelse af syn i Bekendtgørelse nr. 516, af 1. juni 2012 om godkendelse og syn af køretøjer, se særligt § 58.

Har du ikke mulighed for at få udsat synsfristen, og kan køretøjet ikke synes inden for fristen, bør du afmelde køretøjet. Udgiften til nye nummerplader vil helt eller delvis, alt efter periodens længde, blive opvejet af sparet ejerafgift og forsikring. Når køretøjet er afmeldt, behøver det ikke synes, før det igen skal have nye nummerplader på.

Såfremt køretøjet ikke synes inden for synsfristen, sendes der et påmindelsesbrev til ejeren/brugeren af køretøjet. Bliver køretøjet derefter ikke fremstillet til syn eller afmeldt i Køretøjsregistret, vil der blive udstedt et bødeforlæg for det manglende syn eller manglende godkendelse. Herefter overgår sagen til politiet, som har mulighed for at inddrage køretøjets nummerplader og udstede bøde.

Du kan læse mere om administrative bødeforlæg her.

Afmeldt eller solgt

På denne side finder du information vedrørende salg eller afmelding af køretøj efter indkaldelse til syn.

Afmeldt

Har du en bil, som lige er blevet afmeldt eller bliver afmeldt inden fristen for syn, kan du se bort fra en eventuel indkaldelse til periodisk syn.

Du skal ikke give besked til Trafikstyrelsen.

Har du indgået en aftale om syn med en synsvirksomhed, kan tiden afbestilles ved at kontakte den pågældende synsvirksomhed.

Solgt

 

Når en bil, der er indkaldt til periodisk syn, bliver solgt (omregistreret til ny ejer) inden synsfristen, vil den nye ejer automatisk få besked fra SKAT om manglende syn og oplysning om seneste frist for syn. Fristen for syn ændres ikke i forbindelse med ejerskifte. Er bilen allerede indkaldt til syn, bør du oplyse køber om indkaldelsen.

Du skal ikke give Trafikstyrelsen besked, når bilen er solgt.

Trafikstyrelsen sender indkaldelsen til den registrerede bruger af bilen. Modtager du en indkaldelse på en bil, du har solgt, er det fordi bilen stadig er registreret i dit navn. En ny ejer har 3 uger til at omregistrere eller afmelde bilen. Er der gået mere end 3 uger, og bilen fortsat er registreret i dit navn, anbefaler vi dig at kontakte et SKAT for yderligere vejledning. SKAT vil altid kunne oplyse dig, om bilen er ejerskiftet eller afmeldt.

Synsresultat

I synsrapporten er noteret fejl og mangler, hvis køretøjet ikke opfylder lovens krav.

Synsrapporten

Her kan du finde et eksempel på en synsrapport.

Synsresultatet kan være enten:

•godkendt,

•betinget godkendt,

•kan godkendes efter omsyn eller

•ikke godkendt

Nedenfor er de fire resultater beskrevet nærmere:

'Godkendt' anvendes, når der ikke er fundet fejl af betydning for færdselssikkerheden eller miljøet. Godkendelsen betyder ikke nødvendigvis, at køretøjet er fejlfrit eller er i god stand ud fra en økonomisk betragtning.

'Betinget godkendt' anvendes, når der er fundet fejl og mangler, som skal rettes. Kontrol med at reparationen er korrekt udført, kræver ikke særlig køretøjsmæssig indsigt. Du skal derfor selv sørge for at få udbedret konstaterede fejl og mangler, og køretøjet er først lovligt derefter.

Når køretøjet er "godkendt" eller "betinget godkendt" ved periodisk syn sørger (om)synsvirksomheden for, at godkendelsen bliver registreret, og du skal ikke foretage mere i anledning af synet.

Har du fået udført et registreringssyn, skal du selv sørge for, at køretøjet bliver registreret. Du får køretøjet registreret ved at aflevere anmeldelsesblanketten til motorekspeditionen på et skattecenter eller hos en nummerpladeoperatør sammen med eventuelle andre dokumenter, som du har fået udleveret ved synets afslutning.

'Kan godkendes efter omsyn' anvendes:

•når der er fundet fejl, som skønnes at indebære en færdselssikkerhedsmæssig risiko

•når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr

•når der på grund af fejlenes antal eller karakter skønnes at foreligge et særligt behov for fornyet kontrol, og

•når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn ikke er afhjulpet, eller fejl er opstået ved afhjælpning, medmindre der er tale om mindre væsentlige fejl.

Synsresultatet "Kan godkendes efter omsyn" betyder, at køretøjet skal til omsyn inden for 33 kalenderdage. Datoen for første syn tælles som dag 1. Omsynsfristen kan ikke forlænges. Overskrides omsynsfristen, kan der ikke foretages omsyn. Bilen skal i stedet fremstilles til et nyt 1. gangssyn.

Synsresultaterne ”Betinget godkendt” og ”Kan godkendes efter omsyn” er suppleret med enten tilladelse til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation, dvs. fra synsstedet til reparatør, eller med køreforbud, der betyder, at køretøjet slet ikke må anvendes, før de konstaterede fejl er udbedret.

'Køretøjet er ikke godkendt' anvendes, når køretøjet på baggrund af konstaterede fejl er så dårlig i stand, at en fuldstændig opregning af samtlige konstaterede fejl er ekstraordinært tidskrævende. De væsentligste og mest markante fejl skal dog nævnes i synsrapporten.

Hvis et køretøj har fået synsresultatet ”Køretøjet er ikke godkendt”, sender synsvirksomheden besked til det lokale skattecenter, der beder politiet om at inddrage køretøjets nummerplader.

Klagevejledning

Hvis du har spørgsmål - eller hvis du vil klage over synsresultatet - kan du rette henvendelse til:

•den medarbejder, der har udført synet,

•lederen på synsstedet, eller

•(om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Trafikstyrelsen, Edvard Thomsens vej 14, 2300 København S, info@trafikstyrelsen.dk er klageinstans for afgørelser truffet af (om)synsvirksomheder. Klagefristen er 4 uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Trafikstyrelsen i hænde inden fristens udløb.

Administrative bødeforlæg

Et administrativt bødeforlæg udskrives, hvis din bil ikke er synet, godkendt eller afmeldt inden for den lovpligtige frist, som Trafikstyrelsen har givet dig, og er således en måde at afslutte din sag i Trafikstyrelsen.

 

Bødeforlægget udskrives udelukkende på baggrund af dataudtræk fra Køretøjsregisteret (DMR). Det vil sige, Trafikstyrelsen foretager ikke nogen vurdering af sagen inden udskrivning af bødeforlægget.

 

Betaler du bødeforlægget, erkender du, at dit køretøj ikke blev synet, godkendt eller afmeldt indenfor den frist der blev givet, og din sag i Trafikstyrelsen afsluttes.

 

Betaler du ikke bødeforlægget, anses du for ikke at have erkendt bødeforlægget, og sagen vil i denne situation blive oversendt til Politiet. Dette skyldes, at Trafikstyrelsen ikke er bemyndiget til at træffe afgørelse om bødeforlægget eller til at inddrive det. Det er derimod Politiet, der foretager den endelige vurdering. Du kan læse mere om dette under menupunktet Oversendelse til Politiet.

 

Regler om administrative bødeforlæg

På denne side kan du læse om reglerne for administrative bødeforlæg, som udskrives, hvis din bil ikke er synet, godkendt eller afmeldt inden for den lovpligtige frist, som Trafikstyrelsen har givet dig.

Administrative bødeforlæg udskrives udelukkende på baggrund af dataudtræk fra Køretøjregisteret. Det vil sige, Trafikstyrelsen foretager ikke nogen vurdering af sagen inden udskrivning af bødeforlægget.

 

Nedenfor ser du en grafisk visning af processen for udskrivning af bødeforlæg:

 

 

Udebliver du fra periodisk syn:

Kører du ikke dit køretøj til syn, og er dit køretøj ikke afmeldt i Køretøjsregisteret, vil følgende automatisk blive sat i værk:

1.Trafikstyrelsen sender 6 uger efter synsfristen et brev med påmindelse om det manglende syn, hvor du vil blive anmodet om at få synet dit køretøj inden for 3 uger fra brevdatoen eller afmelde det i Køretøjsregistret.

2.Overholder du ikke denne frist på 3 uger, vil du efterfølgende modtage et bødeforelæg på 2.000 kr. for manglende syn. Du får i bødeforelægget samtidig en frist på 3 uger til at få godkendt eller afmeldt dit køretøj i Køretøjsregistret.

3.Får du ikke godkendt eller afmeldt dit køretøj inden for fristen i bødeforelægget, vil du efterfølgende modtage endnu et bødeforlæg på 2.000 kr. for manglende afmelding af køretøjet.

4.En uge efter det sidste bødeforlæg, vil Trafikstyrelsen anmode politiet om at inddrage nummerpladerne.

I alt kan du altså risikere at få bødeforlæg på 4.000 kr.

Du har ikke fået dit køretøj godkendt:

Du har været til syn, men har ikke fået dit køretøj godkendt.

1.Trafikstyrelsen sender 10 uger efter synsfristen en påmindelse om, at du skal få dit køretøj godkendt inden for 3 uger eller afmelde køretøjet i Køretøjsregistret.

2.Får du ikke dit køretøj godkendt eller afmeldt inden for fristen, vil du efterfølgende modtage et bødeforlæg på 2.000 kr. for manglende afmelding.

3.En uge efter bødeforlægget, vil Trafikstyrelsen anmode politiet om at inddrage nummerpladerne.

Værd at vide, hvis du har modtaget et bødeforlæg

•Såfremt du kan vedtage bødeforlægget, men ikke kan betale bøden på én gang, kan du kontakte vores kundecenter på synbode@trafikstyrelsen.dk

•Betaler du ikke bødeforlægget, vil sagen blive sendt til politiet til videre retsforfølgning ved domstolene. Taber du sagen i retten, kan retten yderligere pålægge dig at betale sagens omkostninger.

•Bøden kan efter erkendelse eller retssag sendes til inddrivelse hos SKAT.

Du kan læse lovbekendtgørelsen via dette link: Bekendtgørelse af lov om godkendelse og syn af køretøjer

Se særligt lovens § 13 a.

Registreringssyn

Et registreringssyn er en konkret, praktisk gennemgang og kontrol af et køretøj med betydning for færdselssikkerheden og miljøet.

 

Et registreringssyn foretages f.eks., når bilen skal indregistreres, eller hvis der er konstruktive ændringer på køretøjet.

Synets indhold

De færdselssikkerhedsmæssige forhold er f.eks. kontrol af styreapparat, bremser, lygter, signalapparat, reflekser og bærende dele, bl.a. hjulophæng, støddæmpere og dæk.

 

De miljømæssige forhold er f.eks. kontrol af røg, kulilte og støj. Synet kan derfor ikke træde i stedet for en total bedømmelse af bilens almindelige kvalitative tilstand eller økonomiske værdi.

Synsrapporten

I synsrapporten er noteret fejl og mangler, hvor køretøjet ikke opfylder lovens krav. For at beskrive fejlene præcist og ensartet, er der anvendt tekniske udtryk. Du kan finde et eksempel på en synsrapport her.

Hvis du ikke kan finde din synsrapport, kan du henvende dig til synsvirksomheden og få den tilsendt. På Trafikstyrelsens hjemmeside kan du ikke se, hvornår køretøjet sidst har været til syn.

 

Under menupunktet synsresultatet kan du se, hvad det betyder, hvis et køretøj er godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke kan godkendes.

 

 

Mamuntisunio, el photonius - Jalium calaniluitus